ห้องปฏิบัติการทดสอบศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ก้าวสู่ระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17025

ห้องปฏิบัติการทดสอบศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เริ่มทดสอบระบบ มาตรฐาน ISO/IEC 17025
เริ่มวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป