เอกสารเผยแพร่ผลงาน

 

คู่มือปฏิบัติงานสารบรรณ เรื่องหนังสือราชการภายในและหนังสือราชการภายนอก ปีงบประมาณ 2558 ของ
ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

  1. คำนำ                                                                คลิ๊กที่นี่
  2. บทที่ 1 (บทนำ)                                                  คลิ๊กที่นี่
  3. บทที่ 2 (โครงสร้างองค์กร)                                  คลิ๊กที่นี่
  4. บทที่ 3 (หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติการ)                   คลิ๊กที่นี่
  5. บทที่ 4 (เทคนิคการปฏิบัติงาน)                            คลิ๊กที่นี่
  6. บทที่ 5 (ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ)             คลิ๊กที่นี่
  7. ปก                                                                    คลิ๊กที่นี่
  8. ประวัติผู้เขียน                                                     คลิ๊กที่นี่
  9.  ภาคผนวก                                                         คลิ๊กที่นี่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

รายงานการวิเคราะห์ เรื่องหนังสือราชการภายในและหนังสือราชการภายนอก ปีงบประมาณ 2558 ของศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

 

                1. คำนำ                                                                 คลิ๊กที่นี่
                2. บทที่ 1 บทนำ                                                     คลิ๊กที่นี่
                3. บทที่ 2 แนวคิด                                                   คลิ๊กที่นี่
                4. บทที่ 3 หลักเกณฑ์                                              คลิ๊กที่นี่
                5. บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์                                        คลิ๊กที่นี่
                6. บทที่ 5 สรุปผลวิเคราะห์ข้อมูล                              คลิ๊กที่นี่
                7. ปก                                                                     คลิ๊กที่นี่
                8. เอกสารอ้างอิง                                                     คลิ๊กที่นี่