การตรวจวิเคราะห์อาหารและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

การตรวจวิเคราะห์อาหารและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

 

ลำดับที่ รายการตรวจวิเคราะห์ อัตราค่าบริการ บาท/ตัวอย่าง
องค์ประกอบทั่วไปของอาหาร (Proximate  Analysis) ๒,๕๐๐
ได้แก่ โปรตีน ไขมัน ความชื้น เถ้า (Ash) และ สารเยื่อใย (Crude  Fiber)
ความเป็นกรด-ด่าง ๑๐๐
โปรตีน ๕๐๐
ไขมัน ๕๐๐
สารเยื่อใย (Crude  Fiber) ๕๐๐
เถ้า (Ash) ๕๐๐
ความชื้น ๓๐๐
ตะกั่ว ๕๐๐
ทองแดง ๕๐๐
๑๐ ปรอท ๕๐๐
๑๑ เหล็ก ๕๐๐
๑๒ แคดเมียม ๕๐๐
๑๓ โครเมียม ๕๐๐
๑๔ ดีบุก ๕๐๐
๑๕ ฟอสฟอรัส ๕๐๐
๑๖ โพแทสเซียม ๕๐๐

  การตรวจวิเคราะห์อาหารทางจุลชีววิทยา

 

ลำดับที่ รายการตรวจวิเคราะห์ อัตราค่าบริการ บาท/ตัวอย่าง
แบคทีเรียทั้งหมด (Total Plate Count) ๔๐๐
แบคทีเรียโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) ๔๐๐
เอสเชอริเชีย โคไล (Escherichia  coli) ๔๐๐
สแตฟิโรค็อกคัส ออเรียส (Staphylococcus aureus) ๔๐๐
ซาโมเนลลา (Salmonella spp.) ๔๐๐
แบซิลัส ซีเรียส (Bacillus cereus) ๖๐๐
คลอสทริเดียม เพอรฟริงเจนส์ (Clostridium perfringens) ๖๐๐

 ดาวน์โหลด Click