การตรวจวิเคราะห์น้ำ

การบริการตรวจวิเคราะห์และทดสอบ

 การตรวจวิเคราะห์น้ำ

ลำดับที่

รายการตรวจวิเคราะห์

อัตราค่าบริการ บาท/ตัวอย่าง

ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)

๑๐๐

ความขุ่น (Turbidity)

๑๐๐

การนำไฟฟ้า

๑๐๐

สี (Color)

๒๐๐

ของแข็งทั้งหมด (TS)

๒๐๐

ของแข็งแขวนลอย (TSS)

๒๐๐

ของแข็งละลายน้ำ (TDS)

๒๐๐

ความเป็นกรด

๒๐๐

ความเป็นด่าง

๒๐๐

๑๐

ความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness)

๒๐๐

๑๑

ค่าการละลายออกซิเจน หรือ Dissolved Oxygen (DO)

๒๐๐

๑๒

ค่าปริมาณออกซิเจนที่จุลชีพใช้ในการย่อยสลายอินทรีย์สารหรือ

Biochemical Oxygen Demand (BOD)

๓๕๐

๑๓

ปริมาณออกซิเจนที่สารเคมีใช้ในการย่อยสลายอินทรีย์สารที่มีอยู่ในน้ำหรือ Chemical Oxygen Demand (COD)

๓๕๐

๑๔

แอมโมเนียไนโตรเจน

๔๐๐

๑๕

ไนเตรท

๔๐๐

๑๖

ไนไตรต์

๔๐๐

๑๗

ไนโตรเจนทั้งหมดหรือ Total Kjeldhl Nitrogen (TKN)

๔๐๐

๑๘

ไขมัน และ น้ำมัน

๔๐๐

๑๙

คลอไรด์

๒๕๐

๒๐

คลอรีนตกค้าง

๓๐๐

๒๑

ความเค็ม

๒๐๐

๒๒

ซัลเฟต

๒๕๐

๒๓

ฟอสเฟต

๒๕๐

๒๔

เหล็ก

๕๐๐

๒๕

แมงกานีส

๕๐๐

๒๖

ทองแดง

๕๐๐

๒๗

สังกะสี

๕๐๐

๒๘

ตะกั่ว

๕๐๐

๒๙

แคดเมียม

๕๐๐

๓๐

โครเมียม

๕๐๐

๓๑

แมกนีเซียม

๕๐๐

๓๒

แคลเซียม

๕๐๐

๓๓

โซเดียม

๕๐๐

๓๔

โพแทสเซียม

๕๐๐

๓๕

แบเรียม

๕๐๐

๓๖

ปรอท

๕๐๐

๓๗

แบคทีเรียทั้งหมด (Total Plate Count)

๔๐๐

๓๘

แบคทีเรียโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria)

๔๐๐

๓๙

ฟีคอลโคลิฟอร์ม แบคทีเรีย (Fecal Coliform Bacteria)

๔๐๐

๔๐

เอสเชอริเชีย โคไล (Escherichia  coli)

๔๐๐

๔๑

สแตฟิโรค็อกคัส ออเรียส (Staphylococcus aureus)

๔๐๐

๔๒

ซาโมเนลลา (Salmonella spp.)

๔๐๐

๔๓

คลอสทริเดียม เพอรฟริงเจนส์ (Clostridium perfringens)

๔๐๐

                      ดาวโหลดเอกสาร Click