ภาพกิจกรรม วันที่ 30 พฤศจิกายน คณะอาจารย์เจ้าหน้าที่นิสิต จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เข้าศึกษาดูงานที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร