ประวัติความเป็นมา

  ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้จัดตั้งขึ้นภายใต้โครงการพัฒนาการเรียนการ
สอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ในสถาบันราชภัฏ หรือโครงการ พวส. มีจุดมุ่งหมายเพื่อ
ยกระดับมาตรฐานการศึกษาของสถาบันราชภัฏในโครงการ 17 แห่ง โดยเสริมสร้างคุณภาพของอาจารย์
ให้เข้าใจเทคนิคการสอนสมัยใหม่ ให้การอบรมทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้ยังให้ทุนการศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ทั้งในและต่างประเทศ และยังยกระดับและขยายขีดความสามารถของ
สถาบันราชภัฏในการทำวิจัยและจัดเตรียมการบริการทางเทคนิคในการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัย
จึงได้จัดสร้างอาคารศูนย์วิทยาสาสตร์เป็นอาคาร 4 ชั้น พร้อมทั้งจัดซื้อครุภัณฑ์ด้านวิทยาศาสตร์จำนวน
มาก เพื่อใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัย แก่นักศึกษา อาจารย์ และการบริการวิชาการแก่
ชุมชนในท้องถิ่น
                    ศูนย์วิทยาศาสตร์ เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ 2540-2544 ภายใต้แผนงานปรับปรุง
คุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา โครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2 มีทั้งหมด                           17สถาบัน (ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเป็น 1 ใน 17 แห่ง) โดยใช้งบประมาณสนับสนุน
เงินกู้จากธนาคารโลกและงบประมาณแผ่นดินไทย โดยใช้ชื่อโครงการว่า “โครงการพัฒนาการเรียนการ
สอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ในสถาบันราชภัฏ” (โครงการ พวส.) Secondary Education
Quality Improvement Project หรือ SEQI Project เริ่มก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2540 เป็นอาคารสูง 4 ชั้น พื้นที่ 5,650 ตารางเมตร
ตัวอาคารเสร็จสิ้นเมื่อ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542 ใช้งบประมาณ 39,599,900 บาท ติดตั้งครุภัณฑ์
ประกอบอาคารและเครื่องมือวิทยาศาสตร์แล้วเสร็จและเปิดใช้อาคารในเดือนเมษายน พ.ศ.2543 มีการ
สนับสนุนการเรียนการสอน เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ห้องค้นคว้าทดลองทางวิทยาศาสตร์ที่เหมาะสมและมี
คุณภาพ และการจัดบริการทางวิชาการแก่ชุมชนในรูปของการจัดฝึกอบรม ประชุมเชิงปฏิบัติการ สัมมนา
และในปัจจุบันได้มีการแบ่งส่วนราชการโดยศูนย์วิทยาศาสตร์อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แบ่งงานของศูนย์ออกเป็นงาน ได้แก่ งานบริหารทั่วไป งานสนับสนุนการเรียน
การสอน และบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี ในการด าเนินงานของศูนย์วิทยาสาสตร์
ปีงบประมาณ 2558 ได้รับงบประมาณจัดสรรสนับสนุนการดำเนินงาน จากงบประมาณบำรุงการศึกษา
จำนวน 625,103 บาท งบประมาณแผ่นดิน จำนวน 1,000,000 บาท และเงินรายได้จากการบริการ
จำนวน 77,300 บาท เพื่อด าเนินงานตามพันธกิจของศูนย์วิทยาศาสตร์

1