บุคลากร

 

IMG_0021t

นางสะใบทิพย์ เลิศศรี
หัวหน้างานศูนย์วิทยาศาสต์

IMG_0025n

นางสาวกนกวรรณ วรดง
นักวิทยาศาสตร์

IMG_0044b

นางณิชานันท์ กุตระแสง
นักวิทยาศาสตร์

IMG_0013p

นายภีระพัฒน์ ปัดทุมมา
นักวิทยาศาสตร์

IMG_0054tt

นายอนันตสิทธิ์ ไชยวังราช
นักวิทยาศาสตร์

IMG_0036b

นางสาวนิรันตรี ทวีโคตร
นักวิทยาศาสตร์

IMG_0048ttt

นายธวัชชัย พันธุกาง
นักวิทยาศาสตร์

IMG_0074m

นายมิตรชัย นามโคตร
พนักงานห้องปฏิบัติการ

13340635_10209268339086525_808254054_o

นายสมชาย ศรีอริยาภรณ์
ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนูปกรณ์

IMG_0050tt

นางวัชรินทร์ ผาจวง
แม่บ้าน

IMG_0030d

นางสุพัตรา พิลาทา
แม่บ้าน