บุคลากร

 

นางณิชานันท์ กุตระแสง
หัวหน้างานศูนย์วิทยาศาสต์
ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์
ประวัติการศึกษา

นางสะใบทิพย์ เลิศศรี
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี คบ.สาขาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

 

นางสาวกนกวรรณ วรดง
ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี วท.บ. สาขาชีววิทยา มหาวิทยาลัยทักษิณ
ปริญญาโท วท.ม. สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

นายภีระพัฒน์ ปัดทุมมา
ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี คบ. สาขาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

 

นายอนันตสิทธิ์ ไชยวังราช
ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี วท.บ. สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

 

นางสาวนิรันตรี ทวีโคตร
ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี วท.บ. สาขาชีววิทยาประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

 

นายธวัชชัย พันธุกาง
ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี วท.บ สาขาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

 

นายมิตรชัย นามโคตร
ตำแหน่งพนักงานห้องปฏิบัติการ
ประวัติการศึกษา
ประถมศึกษา โรงเรียนเมืองสกลนคร

นายสมชาย ศรีอริยาภรณ์
ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนูปกรณ์
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี วท.บ. สาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ปริญญาโท ศศ.ม.สาขาการจัดการอาชีวอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

 

นางวัชรินทร์ ผาจวง
ตำแหน่งแม่บ้าน
วุติการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลาย การศึกษานอกโรงเรียน

 

นางสุพัตรา พิลาทา
ตำแหน่งแม่บ้าน
วุฒิการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น การศึกษานอกโรงเรียน