เอกสารขอใช้บริการต่างๆของศูนย์วิทยาศาสตร์

แบบฟอร์มขออนุญาตใช้ห้องประชุมใหญ่ Download

แบบฟอร์มขออนุญาตใช้ห้องประชุมเล็ก Download

แบบฟอร์มขออนุญาตใช้ห้องประชุมศรีคราม Download

แบบคำขอส่งตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์ (PDF) Download

ขั้นตอนการขอใช้ห้องปฏิบัติการ/ครุภัณฑ์/วัสดุอุปกรณ์ Download

แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องปฏิบัติการ/ครุภัณฑ์/วัสดุอุปกรณ์ สำหรับนักศึกษา Download

แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องปฏิบัติการ/ครุภัณฑ์/วัสดุอุปกรณ์ สำหรับบุคลากร Download

ขั้นตอนการขอใช้บริการห้องประชุมใหญ่ Download

ขั้นตอนการใช้บัตรผ่านเข้า – อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ Download

แบบฟอร์มการขอยืมครุภัณฑ์ออกนอกสถานที่ Download

แบบฟอร์มการขอใช้บัตรผ่านเข้าออกอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ Download