ติดต่อสอบถาม

ศูนย์วิทยาศาสตร์

อาคาร 9 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เลขที่ 680 ถนนนิตโย ต. ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000

โทรศัพท์ / โทรสาร 0-4297-0060