การตรวจวิเคราะห์ปุ๋ย

                           การตรวจวิเคราะห์ปุ๋ย (เคมี/อินทรีย์/ชีวภาพ) คุณภาพดิน พืช และวัสดุเกษตร

ลำดับที่

รายการตรวจวิเคราะห์

อัตราค่าบริการ บาท/ตัวอย่าง

เตรียมตัวอย่าง

๕๐

ย่อยสลายตัวอย่างด้วย H2SO4

๑๐๐

ย่อยสลายตัวอย่างด้วย mixed acid

๒๕๐

ไนโตรเจนทั้งหมดในดิน (Total Nitrogen)

๕๐๐

ฟอสฟอรัสที่มีประโยชน์ต่อพืช

๕๐๐

โพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ต่อพืชในดิน

๕๐๐

ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)

๑๐๐

ความชื้น (Moisture)

๓๐๐

สี (color)

๓๐๐

๑๐

การนำไฟฟ้า  (Electrical Conductivity)

๓๐๐

๑๑

Organic Content

๓๐๐

๑๒

แคลเซียม

๓๐๐

๑๓

แมกนีเซียม

๓๐๐

๑๔

ซัลเฟอร์

๓๐๐

๑๕

เถ้า (Ash)

๕๐๐

ดาวน์โหลด Click