การตรวจวิเคราะห์ด้านสุรา

                   การตรวจวิเคราะห์ด้านสุรา

                          สุราแช่ และไวน์

ลำดับที่

รายการตรวจวิเคราะห์

อัตราค่าบริการ บาท/ตัวอย่าง

ความแรงแอลกอฮอล์

๓๐๐

เมทิลแอลกอฮอล์

๓๐๐

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์

๔๐๐

กรดซอร์บิกและเกลือของกรดซอร์บิก

๔๐๐

กรดเบนโซอิกและเกลือของกรดเบนโซอิก

๔๐๐

ทองแดง

๕๐๐

เหล็ก

๕๐๐

ตะกั่ว

๕๐๐

เฟอร์โรไซยาไนด์

๓๐๐

                           สุรากลั่น

 

ลำดับที่

รายการตรวจวิเคราะห์

อัตราค่าบริการ บาท/ตัวอย่าง

ความแรงแอลกอฮอล์

๓๐๐

ฟลูเซลออยด์

๔๐๐

เฟอร์ฟิวรัส

๔๐๐

เอสเทอร์

๔๐๐

เมทิลแอลกอฮอล์

๓๐๐

แอลดีไฮด์

๔๐๐

เอทิลคาร์บาเมต

๔๐๐

กรดซอร์บิกและเกลือของกรดซอร์บิก

๔๐๐

ตะกั่ว

๕๐๐

ดาวโหลดเอกสาร Click