ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา (Philosophy)
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก้าวหน้า เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

วิสัยทัศน์ (Vision)
ศูนย์วิทยาศาสตร์สนับสนุนการศึกษาและวิจัยเพื่อการเรียนการสอนและบริการวิชาการแก่ท้องถิ่น

พันธกิจ (Mission)
1. พัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์
2. สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อการเรียนการสอนและท้องถิ่น
3. บริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่ท้องถิ่น