รับเรื่องร้องเรียน

สามารถแจ้งร้องเรียนได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้

            การติดต่อ การอุทธรณ์และการร้องเรียน (Contact for Appeal and Complaint)

                สามารถติดต่อเรื่องการอุทธรณ์และการร้องเรียน เป็นลายลักษณ์อักษร ได้ที่

                ศูนย์วิทยาศาตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

                   680 ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000

                   หรือทางโทรศัพท์/โทรสาร หมายเลข 0-429700-60

                   หรือทาง E-mail: scicentersnru@hotmail.com

               หรือทาง Google Form คลิ๊กตรงนี้